RealNest. Недвижимость в движении! НовостиКомпанияУслугиИнформацияНедвижимость


Опросы

Расчет стоимости квартиры
Горячие предложения
База недвижимости
Кредитный калькулятор

1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5

Розділ III. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО


Стаття 10. Інформаційне забезпечення Державного реєстру прав

1. Інформаційне забезпечення Державного реєстру прав складає:

1) база даних обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна, правочинів щодо нерухомого майна;

2) дані технічної інвентаризації об'єктів нерухомості;

3) кадастрові плани земельних ділянок;

4) інформація про реєстраційні справи;

5) база даних заяв про державну реєстрацію прав та їх обмежень;

6) база даних запитів щодо зареєстрованих прав та їх обмежень.

Стаття 11. База даних обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна

База даних обліку земельних ділянок та розташованого на них нерухомого майна містить дані державного земельного кадастру, зокрема:

кадастровий номер земельної ділянки та іншого нерухомого майна;

індексну кадастрову карту;

кадастровий план земельної ділянки;

дані про категорію земель за цільовим призначенням земельної ділянки;

дані про площу та грошову оцінку земельної ділянки;

відомості щодо власників або користувачів земельної ділянки;

дані технічної інвентаризації будівель та споруд, розташованих на земельній ділянці;

інші дані, передбачені нормативно-правовими актами з питань державного земельного кадастру.

Стаття 12. Структура Державного реєстру прав

1. Державний реєстр прав містить дані про зареєстровані речові права, їх обмеження, суб'єктів речових прав, об'єкти нерухомого майна, відомості про осіб, в інтересах яких вчинено обмеження речового права, копії документів про правочини, на підставі яких проведено реєстрацію прав, обмежень цих прав.

2. Державний реєстр прав складається з розділів, які відкриваються на кожний об'єкт нерухомого майна під час проведення державної реєстрації права власності на нього.

3. Розділ Державного реєстру прав може бути відкритий на такі об'єкти нерухомого майна:

а) земельна ділянка;

б) земельна ділянка з розташованими на ній будівлями, спорудами (підприємство, садиба, майстерня, офісне приміщення, інше);

в) будівля, споруда, їх частина (квартира, майстерня, офісне приміщення, інше) - у разі, якщо власники земельної ділянки та розташованих на ній будівель, споруд, їх частин не поєднуються в одній особі.

4. У Державному реєстрі прав ведеться облік запитів щодо речових прав на нерухоме майно по суб'єктах запитів та об'єктах нерухомого майна, а також облік відомостей про відповіді на такі запити, копії відповідей, мотивовані причини відмови в наданні відомостей з Державного реєстру прав.

5. Розділ Державного реєстру прав містить відомості про державного реєстратора прав, який веде даний розділ, відповідає на запити, надає витяги з даного розділу щодо речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обмежень.

6. Порядок ведення Державного реєстру прав встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Розділ Державного реєстру прав

1. Розділ Державного реєстру прав містить:

дату та зміст заяви про державну реєстрацію речових прав та їх обмежень;

кадастровий номер;

дані про державну реєстрацію прав;

дані про правочини щодо нерухомого майна;

дані технічного стану будівель, споруд, їх частин та кадастровий план земельної ділянки;

дані про обмеження речових прав відповідно до договору або накладені рішеннями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовими особами відповідно до закону, та їх зміст;

відомості про осіб, які мають повноваження на вчинення правочинів щодо нерухомого майна;

відомості про сплату державного мита за державну реєстрацію прав та про платежі за надані в установленому цим Законом порядку витяги з Державного реєстру прав;

інформацію про надані витяги з Державного реєстру прав;

інші дані, що є підставою відповідно до закону для державної реєстрації прав.

2. Вилучення даних з розділу Державного реєстру прав забороняється. У випадках, передбачених цим Законом, заявникам надаються витяги з розділу Державного реєстру прав.

3. Дані розділу Державного реєстру прав відповідають даним реєстраційної справи, яка містить документовані записи щодо прав на нерухоме майно та їх обмежень.

4. Місцеві органи державної реєстрації прав забезпечують довічне зберігання та достовірність інформації, її захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних, їх оперативний пошук і документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, надання відомостей із Державного реєстру прав у встановлені цим Законом строки.

Стаття 14. Реєстраційна (кадастрова) справа

1. Реєстраційна (кадастрова) справа містить:

заяву про державну реєстрацію речових прав або їх обмежень, яка містить дані про особу (осіб), що звернулася з клопотанням про державну реєстрацію прав;

дані про присвоєння державним реєстратором прав кадастрового номера об'єкту нерухомого майна та про державну реєстрацію прав або відмову в державній реєстрації прав;

копії документів про правочини, що підтверджують речові права на нерухоме майно;

дані про інвентаризацію об'єктів нерухомого майна, кадастровий план земельної ділянки;

документи, що підтверджують вартість (грошову оцінку) об'єктів нерухомого майна;

акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб про обмеження речових прав відповідно до закону або копії документів про правочини, що обмежують речові права згідно із законом;

довіреності на вчинення правочинів щодо нерухомого майна;

документи про сплату державного мита за державну реєстрацію речових прав та платежів за надані витяги з Державного реєстру прав;

інші документи, що є підставою для державної реєстрації прав.

2. Документи в реєстраційній справі розміщуються в порядку їх надходження і мають послідовну нумерацію аркушів справи.

3. Вилучення документів із реєстраційної справи забороняється. У випадках, передбачених законом, надаються копії аркушів реєстраційної справи.

4. Реєстраційні справи підлягають довічному зберіганню в архівах, які створюються в органах державної реєстрації прав.

Стаття 15. Облік заяв і запитів до Державного реєстру прав

1. Облік заяв про державну реєстрацію речових прав та встановлених щодо них обмежень, а також облік запитів стосовно надання витягів із Державного реєстру прав проводяться відповідно в базі даних обліку заяв та обліку запитів.

2. Дані обліку заяв про державну реєстрацію прав містять:

порядковий номер заяви про державну реєстрацію речового права або його обмеження;

дату та час (годину та хвилину) надходження заяви;

кадастровий номер об'єкта нерухомого майна, якщо право власності на нього вже зареєстроване;

відомості про особу, яка звернулася із запитом (для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземців та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності), відомості про постійне місце проживання за межами України, а також дані про документи, які посвідчують особу; для юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження, код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження із зазначенням країни, в якій зареєстровано юридичну особу), а також дані про документи, які посвідчують особу, що представляє нерезидента;

стислий зміст речового права та (або) встановлених обмежень, які необхідно зареєструвати, документи, що підтверджують правочини щодо нерухомого майна або обмеження речових прав чи відмову в такій реєстрації;

дату державної реєстрації речового права або його обмеження;

прізвище та ініціали державного реєстратора прав;

перелік документів, які додаються до заяви.

3. Облік запитів стосовно надання витягів із Державного реєстру прав містить:

порядковий номер запиту щодо об'єкта нерухомого майна;

час та дату надходження запиту;

відомості про особу, яка звернулася із запитом (для фізичних осіб - громадян України - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; для іноземних громадян - прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності), відомості про постійне місце проживання за межами України; для юридичних осіб - резидентів - найменування, місцезнаходження, код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; для юридичних осіб - нерезидентів - найменування, місцезнаходження із зазначенням країни, в якій зареєстровано юридичну особу), а також дані про документи, які посвідчують особу, що представляє нерезидента;

кадастровий номер та місцезнаходження нерухомого майна, щодо якого здійснено запит;

мету запиту;

копію витягу із Державного реєстру прав або копію відмови в наданні такого витягу;

прізвище державного реєстратора прав, що прийняв запит до виконання.

4. Не може бути відмовлено в реєстрації заяви і запиту до Державного реєстру прав на нерухоме майно, якщо заявником додержано вимог, установлених цією статтею та статтями 19 і 20 цього Закону.

5. Порядок надання відомостей з Державного реєстру прав встановлюється цим Законом.

Стаття 16. Картографічні дані Державного реєстру прав

1. Картографічні дані Державного реєстру прав включають індексні карти та кадастрові плани для визначення меж реєстраційних (кадастрових) округів, ідентифікації нерухомого майна, відображення взаєморозташування об'єктів нерухомого майна, складені відповідно до закону.

2. Індексна кадастрова карта містить інформацію про межі земельних ділянок та їх кадастрові номери в розрізі кадастрового кварталу, кадастрової зони, адміністративно-територіальної одиниці, кадастрового округу в масштабі, який забезпечує точність їх відображення.

3. Кадастровий план земельної ділянки, кварталу, зони, села, селища, міста, кадастрового округу складається для відображення необхідних елементів земельно-кадастрової інформації в масштабі, який забезпечує точність її відображення.

Кадастровий план містить номери кадастрових зон і кварталів, їх межі, а також межі та кадастрові номери земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розташованих на цих ділянках, межі територіальних зон і межі земельних сервітутів.

1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5   Объявления
Продам 2-х комн.квартиру. В районе ул.Калиновой.
Продажа склад. Район завода Прессов. Объект незавершенного строительства общей площадью 11 616кв.м. Подъезд для любого ...
   Реклама
Золотой фонд
Газета "Недвижимость в движении"
Газета "Недвижимость в движении" объявляет кадровый конкурс.

     © компания "Realest", 2023

Rated by PING SpyLOG HotLog Rambler's Top100 Яндекс цитирования StartUA.com Рейтинг-каталог АГЕНТ.com.ua